پیامد منفی

از علل تا پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان
آبان ۸, ۱۴۰۲

از علل تا پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان

رشد روزافزون حضور زنان در عرصه ‏هاي اقتصادي، هم ناشي از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بوده و هم منشأ تحولاتي در تمامی این عرصه‏ ها است. در ادامه علل و پیامدهای اشتغال زنان در جامعه ایران بررسی می شود.

برو بالا