پژوهشگاه رویان

افزایش امید به زندگی در بیماران سرطانی با پیوند بافت تخمدان
آذر ۲۲, ۱۴۰۲
در پژوهشگاه رویان صورت گرفت:

افزایش امید به زندگی در بیماران سرطانی با پیوند بافت تخمدان

انجماد بافت تخمدان دو بیمار در بانک تخمدان پژوهشگاه رویان و پیوند مجدد بافت در پژوهشگاه رویان و بیمارستان رسول اکرم انجام شد.

برو بالا