پدران

مرخصی پدران باری از دوش ما بر نمی‌دارد
اسفند ۵, ۱۴۰۲
چالش های زنان آمریکایی با «مرخصی پدری»

مرخصی پدران باری از دوش ما بر نمی‌دارد

۳۲ درصد از پدران براساس داده‌های انجمن مدیریت منابع انسانی در سال 2023 مرخصی «پدری» با حقوق دریافت کرده‌اند که پنج درصد بیشتر از سال گذشته است.

برو بالا