امور تربیتی

نگاهی به جایگاه زنان مسلمان و دانشمند در دوران صفویه
اسفند ۳, ۱۴۰۰

نگاهی به جایگاه زنان مسلمان و دانشمند در دوران صفویه

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان گفت: بانوان حکیم و دانشمند از زمان حکومت صفویه در ایران تربیت می شده اند، با این وجود بعضی از تاریخ نگاران سعی در حذف نام بانوان در طول تاریخ داشته اند.

برو بالا