اقلام بهداشتی

توانمندسازی دانش آموزان دختر با آموزش یک کتاب جدید زنانه
مهر ۱۰, ۱۴۰۲

توانمندسازی دانش آموزان دختر با آموزش یک کتاب جدید زنانه

امسال برنامه تربیت کنشگر فضای رسانه، برنامه هویت دخترانه، برنامه توانمندسازی دختران با هویت دخترانه و نیز سبک زندگی دخترانه در دستور کار قرار دارد.

برو بالا