اجتماع و فرهنگ

بررسی عوامل موثر بر موانع و چالش های کارآفرینی زنان شاغل مازندران
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲

بررسی عوامل موثر بر موانع و چالش های کارآفرینی زنان شاغل مازندران

توجه به این‌که حدود نیمی از جمعیت هر جامعه را زنان تشکیل می دهند و زنان در ردیف بزرگترین ذخایری هستند که هنوز از وجودشان استفاده بهینه به عمل نیامده است. این گروه کثیر که عهده دار تنظیم امور خانوادگی و تعیین کننده مسیر اقتصاد و خانواده محسوب می شوند

برو بالا