کشورهای با بیشترین نمایندگان زن در مجلس ملی

در کدام کشورها بیش ترین کرسی ها در پارلمان های ملی به زنان تعلق دارد؟

کشورهای با بیشترین نمایندگان زن در مجلس ملی

به گزارش جهان بانو، ۳/۶۱ از نمایندگان مجلس ملی کشور روآندا زنان هستند و این کشور بالاترین آمار عضویت زنان در پارلمان های ملی دنیا را دارد. همچنین، ایالات متحده آمریکا نیزبا ۷/۲۷ درصد عضویت زنان در مجلس سنای این کشور، در جایگاه هفتاد و دوم این جدول ایستاده است.