طرح ملی پایش و ارتقاء تندرستی زنان و دختران گلستان

معاون توسعه ورزش بانوان استان گلستان گفت: اجرای فاز اول طرح ملی پایش و ارتقاء تندرستی زنان و دختران گلستان آغاز شد.

طرح ملی پایش و ارتقاء تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی در استان گلستان در سال ۱۴۰۲ با همکاری معاونت توسعه وزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ، هیئت پزشکی ورزشی و هیئت آمادگی جسمانی استان آغاز شد.

کیانوش دیلمی معاون توسعه ورزش بانوان استان در گفتگو با روابط عمومی اداره کل گفت: دوهدف کلان و اختصاصی در اجرای این طرح مدنظر است.

وی این اهداف را تندرستی و ارتقاء زنان و دختران ، پایش و ارزیابی تندرستی آنان ، تحلیل و کاربرد نتایج در تعیین الویت ها ، توجه به عدالت دربهره مندی زنان و دختران از خدمات ورزشی و پیشگیری از پیری زود رس را بعد کلان این طرح و غربالگری وضعیت جسمانی، توجه به ابعاد مختلف تندرستی زنان و دختران، تأمین، توانمندسازی، حفظ و ارتقای زنان و دختران و توسعه همکاری های بین بخشی را بعد اختصاصی این طرح برشمرد.

وی جامعه مخاطب را در اجرای این طرح در فاز اول زنان و دختران شاغلین آقا در اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرستان های تابعه و در فاز دوم بانوان و دختران شاغل در دستگاه های اجرایی استان و زنان خانه دار از طریق فراخوان و اطلاع رسانی و همایش های هفتگی استانی در رده سنی بین ۱۸ تا ۶۰ سال عنوان کرد.

معاون توسعه ورزش بانوان گلستان در ادمه افزود: این طرح در ۴ فازدر طول سال برگزار خواهد شد . و خاطرنشان کرد در اجرای بخشی از فاز اول این طرح ، دوشنبه چهارم اردیبهشت شاخص های مورد پایش هیئت پزشکی ورزشی در موضوعات اطلاعات فردی، شاخص های آنتروپومترویکی، شاخص های بالینی ، سبک زندگی و عادات غذایی ، و پنج شنبه هفتم اردیبهشت شاخص های آمادگی جسمانی در موضوعات استقامت قلبی و عروقی و عضلانی وارزیابی های ساختاری وعملکردی مورد سنجش قرار گرفت.

دیلمی درپایان گفت: فازهای دیگر این طرح در ماه های آینده و تا پایان سال ۱۴۰۲ در آیتم های معرفی شده اجرا خواهد شد.

برنا