انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور

سفر یک روزه معاون رئیس جمهور در امور زنان به قزوین

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان در سفر به قزوین از نیروگاه شهید رجایی بازدید کرد.ا

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان روز یکشنبه وارد قزوین شد و مورد استقبال محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین قرار گرفت.

در مراسم استقبال کبری علیخانی  مدیرکل اموربانوان و خانواده استانداری،  حامد فتوحی فرماندار آبیک، موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی، خواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز حضور داشتند.خانم خزعلی به همراه سمیه خداپرست مشاور وزیر نیرو در امور زنان وخانواده در این سفر ضمن بازدید از نیروگاه شهید رجایی قزوین با وضعیت تولید در این نیروگاه آشنا می شود.

برنا