از اختصاص بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی تا سهم ۸۰ درصدی بانوان از مشاغل خانگی

در دولت سیزدهم شاهد رشد صدور مجوز مشاغل خانگی بوده و در این میان ۸۰ درصد از این مجوزها مربوط به مشاغل خانگی بانوان است.

انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رشد مشاغل خانگی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در این دولت ۵,۰۰۰ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی در نظر گرفته شده که از این میزان ۳,۰۰۰ میلیارد تومان استفاده شده است.

خزعلی بر لزوم فراهم کردن شرایط کار برای بانوان در حوزه خانه و خانواده تأکید کرد و گفت: رشد مشاغل خانگی در دولت سیزدهم باعث شد تا ۸۰ درصد مجوزهایی که در زمینه مشاغل داده شده، مربوط به مشاغل خانگی بانوان باشد.

فراهم کردن شرایط برای فعالیت زنان در جامعه یکی از برنامه‌های مهم دولت بوده که در این راستا یکی از کارهایی که معاونت امور زنان انجام داده بحث سیاست‌گذاری در حوزه زنان است. دستگاه‌های اجرایی باید این سیاست‌ها و قوانین را اجرا کنند ولی این مسائل باید رصد و احصا شود.

او با اشاره به پست‌های مدیریتی بانوان در دولت خاطرنشان کرد: در این دولت برای اولین بار بانوانی از جانب رئیس جمهور در شوراهای عالی منصوب شدند. همچنین ۱۲ برنامه در حوزه زنان در دولت اجرا شده که پست مشاوره بانوان یکی از این موارد بوده است.

معاون رئیس جمهور به حمایت از از کسب و کارهایی که در حوزه خانواده انجام می‌شود اشاره کرد و  گفت: در برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده شد و در حیطه‌های مختلف که نیاز به پشتیبانی از زنان و خانواده وجود دارد مسائل آن احصا شد. قانون شغل منعطف نیز برای حمایت از زنان شاغل پیگیری شد. متأسفانه بعضی از قوانینی که وجود دارد سلیقه‌ای به آن عمل می‌شود.

تسنیم