زنان در صف اول کنکور ارشد سال ۱۴۰۱

کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ از صبح امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت با رقابت ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ نفر در ۳۸۱ حوزه امتحانی و هزار و ۷۷۰ حوزه فرعی در ۱۸۰ شهرستان کشور آغاز شد و تا روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ادامه دارد. بر اساس آمار تفکیکی داوطلبان شرکت‌کننده در پنج گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم […]

کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ از صبح امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت با رقابت ۶۴۷ هزار و ۲۰۹ نفر در ۳۸۱ حوزه امتحانی و هزار و ۷۷۰ حوزه فرعی در ۱۸۰ شهرستان کشور آغاز شد و تا روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ادامه دارد.

بر اساس آمار تفکیکی داوطلبان شرکت‌کننده در پنج گروه آزمایشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی، تعداد داوطلبان مشخص شد.

بر اساس آمار تفکیکی داوطلبان شرکت‌کننده در پنج گروه آزمایشی آزمون کارشناسی‌ارشد سال ۱۴۰۱، مردان فقط در گروه آزمایشی فنی و مهندسی سهم بیشتری نسبت به زنان دارند و در سایر گروه‌ها از جمله علوم‌پایه، زنان باز هم پررنگ‌تر ظاهر شدند.

آمار برگزاری آزمون بر اساس صدور کارت ورود به جلسه نشان می دهد که در گروه آزمایشی علوم انسانی، ۴۳۵ هزار و ۶۱ داوطلب به تفکیک ۲۴۹ هزار و ۷۸۴ نفر زن معادل ۵۷ درصد و ۱۸۵ هزار و ۲۷۷ نفر مرد معادل ۴۳ درصد شرکت کردند.

در گروه آزمایشی علوم پایه، ۳۵ هزار و ۹۹۱ نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۲۴ هزار و ۶۷ نفر زن معادل۶۷ درصد و ۱۱ هزار و ۹۲۴ نفر مرد معادل ۳۳ درصد هستند.

در گروه آزمایشی فنی و مهندسی نیز ۱۱۹ هزار و ۹۸۷ نفر داوطلب آزمون ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۲ هزار و ۷۸ نفر زن معادل۲۷ درصد و ۸۷ هزار و ۹۰۹ نفر مرد معادل ۷۳ درصد هستند.

در گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳ هزار و ۱۷۷ نفر شرکت کردند که ۶ هزار و ۸۴۰ نفر زن معادل ۵۲ درصد و ۶ هزار و ۳۳۷ مرد معادل ۴۸ درصد هستند.

در گروه آزمایشی هنر نیز  ۴۰ هزار و ۵۹۸ نفر داوطلب آزمون به رقابت پرداختند که ۲۵ هزار و ۶۶۳ نفر زن معادل ۶۳ درصد و ۱۴ هزار و ۹۳۵ نفر مرد معادل ۳۷ درصد هستند. در گروه دامپزشکی نیز ۲ هزار و ۳۹۵ نفر داوطلب شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۴۷۴ نفر زن معادل ۶۲ درصد و ۹۲۱ نفر معادل ۳۸ درصد مرد هستند.

طبق آمار اعلام شده، تعداد مردان با ۷۳ درصد سهم فقط در گروه آزمایشی فنی و مهندسی بیشتر از زنان با ۲۷ درصد سهم است. در سایر گروه های آزمایشی، درصد مشارکت زنان بیش از مردان است. بر این اساس، زنان گوی رقابت را در گروه علوم پایه با ۶۷ درصد از مردان با ۳۳ درصد ربوده‌اند.