زایمان روزانه ۱۸۰ زن بدون تجهیزات در غزه

روزانه ۱۸۰ زن در نوار غزه وضع حمل می کنند در حالی که لوازم پزشکی زیادی در آنجا وجود ندارد. آنها بدون دسترسی به آب، مُسکن و بیهوشی برای سزارین، برق برای انکوباتور نوزادان و بسیاری از لوازم پزشکی دیگر بچه به دنیا می آورند.

معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی این سازمان در امور زنان گفت: وحشی گری و ویرانگری که فلسطینی ها در نوار غزه از آن رنج می برند، در پانزده سال اخیر سابقه نداشته است.

العربی الجدید نوشت: خانم سیما بحوث که در جلسه شورای امنیت در خصوص اوضاع زنان و کودکان در نوار غزه سخن می گفت، بیان کرد: قبل از هفتم اکتبر، ۶۷ درصد از کل غیرنظامیانی که در سرزمین های اشغالی فلسطین در پانزده سال گذشته کشته می شدند، مردان و کمتر از ۱۴ درصد از آنها را زنان و دختران تشکیل می داندند اما از آن زمان تاکنون این آمار برعکس شده است.

نه فقط آمار کشته شدگان دو برابر آمار  پانزده سال اخیر است، بلکه ۶۷ درصد از بیش از چهارده هزار نفری که در نوار غزه کشته شده اند، زن و کودک بوده اند.

این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه هر دو ساعت، ۲ مادر و هفت زن کشته می شوند، اظهار کرد: روزانه ۱۸۰ زن در نوار غزه وضع حمل می کنند در حالی که لوازم پزشکی زیادی در آنجا وجود ندارد. آنها بدون دسترسی به آب، مُسکن و بیهوشی برای سزارین، برق برای انکوباتور نوزادان و بسیاری از لوازم پزشکی دیگر بچه به دنیا می آورند.

قبل از جنگ اخیر علیه غزه، ۶۵۰ هزار زن و دختر در نوار غزه به کمک های بشردوستانه نیاز مبرم داشتند در حالی که این آمار اکنون به ۱.۱ میلیون نفر از جمله حدود ۸۰۰ هزار زن آماره در سرزمین های اشغالی رسیده است.

بحوث ادامه داد: ۴۵ درصد از مجموع واحدهای مسکونی در غزه یا به طور کامل و یا به صورت جزئی تخریب شده  است.