در سال ۱۴۱۵ جمعیت زنان بیشتر خواهد بود یا مردان؟

به گزارش جهان بانو،‌ در سال ۱۳۹۵ سرشماری نفوس و مسکن در ایران انجام شد و پس از آن سرشماری دیگری در کشور انجام نشده است. با این وجود مرکز آمار ایران گزارش کاملی در ارتباط با شاخص‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده و در آن گزارش، روند تغییرات جمعیت کل کشور را در […]

جمعیت ایران در سال 1415

به گزارش جهان بانو،‌ در سال ۱۳۹۵ سرشماری نفوس و مسکن در ایران انجام شد و پس از آن سرشماری دیگری در کشور انجام نشده است. با این وجود مرکز آمار ایران گزارش کاملی در ارتباط با شاخص‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی تهیه کرده و در آن گزارش، روند تغییرات جمعیت کل کشور را در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ پیش‌بینی کرده است.

این پژوهش با استفاده از شیوه ترکیبی پیش‌بینی جمعیت به انجام رسیده است. این شیوه رایج ترین روش پیش‌بینی جمعیت بوده و پژوهشگران از مجموعه عوامل اثرگذار بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی مهاجرت، مرگ و میر، باروری و ترکیب سنی و جنسی جمعیت در این تحقیق استفاده کرده اند. این مطالعه نشان می‌دهد که جمعیت ایران از قریب به ۸۱.۰۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، با سیری رو به افزایش به ۹۵ میلیون و ۲۷۸ هزار نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید.

ترکیب جمعیتی ایران به صورتی پیش رفته که در سال ۹۶ از کل جمعیت تعداد مردان حدود یک میلیون نفر بیشتر از زنان بوده است؛ آمارها و ارقام در این خصوص اعداد ۴۱.۰۴ میلیون نفر را برای مردان و ۴۰.۰۲ میلیون نفر را برای زنان به ثبت رسانده اند. بر اساس پیش بینی این گزارش در سال ۱۴۱۵ تعداد مردان به ۴۷.۹ میلیون نفر و تعداد زنان به ۴۷.۳ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود، در مناطق روستایی و شهری روند تغییرات جمعیت به گونه ای است که در این بازه زمانی ۱۵ ساله، تعداد زنان و مردان نسبت به سال ۹۶ در مواردی کاهش پیدا خواهد کرد.

بر اساس آمار و ارقام موجود در گزارش، در سال ۹۶ تعداد مردان و زنان در نقاط شهری ۶۰.۲ میلیون نفر بوده است که ۳۰.۵ میلیون نفر مرد و ۲۹.۷ میلیون نفر زن بوده‌اند. با این وجود مرکز آمار بر اساس داده هایی که در دست دارد، پیش بینی کرده است که تا ۱۵ سال آینده جمعیت زنان و مردان در نقاط شهری به ۷۶.۳ میلیون نفر خواهد رسید و سهم مردان ۳۸.۳ میلیون نفر و زنان نیز ۳۷.۹ میلیون خواهد بود.

با وجود افزایش جمعیت در مناطق شهری، در نقاط روستایی و غیرساکن تعداد جمعیت با کاهش رو به رو خواهد بود. آمار و ارقام به ما نشان می دهد که در سال ۹۶، ۲۰.۷ میلیون نفر مرد و زن در مناطق روستایی و غیرساکن سکنی گزیده بودند. این نسبت جمعیتی در سال ۱۴۱۵ با کاهش دو میلیون نفری مواجه خواهد شد و عدد ۱۸.۹ میلیون نفر برای این نقاط پیش بینی شده است.

در این مناطق تعداد مردان از ۱۰.۵ میلیون به ۹.۵ میلیون نفر و تعداد زنان نیز از ۱۰.۲ میلیون به ۹.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ خواهد رسید. طبق پیش بینی های مرکز آمار ایران، جمعیت کشور تا سال ۱۴۱۵ بیش از ۹۵.۲ میلیون نفر خواهد بود.

منبع: همشهری