خلبان زن ایرانی که همه را متعجب کرد!

اقتصاد نیوز : در این گزارش تصویری از یک زن خلبان ایرانی را مشاهده کنید.

خلبان زن ایرانی که همه را متعجب کرد!

اقتصاد نیوز : در این گزارش تصویری از یک زن خلبان ایرانی را مشاهده کنید.