برنامه هفتم یکی از مترقی ترین برنامه ها در زمینه زنان است

انسیه خزعلی، معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه هفتم یکی از مترقی‌ترین برنامه‌هاست، گفت: با این وجود ما هنوز معتقد هستیم می‌توان این برنامه را تکامل و توسعه و ارتقا داد، اما نسبت به سایر برنامه‌ها یکی از بهترین برنامه‌های توسعه در زمینه زنان است.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه برنامه هفتم یکی از مترقی‌ترین برنامه‌هاست، گفت: با این وجود ما هنوز معتقد هستیم می‌توان این برنامه را تکامل و توسعه و ارتقا داد، اما نسبت به سایر برنامه‌ها یکی از بهترین برنامه‌های توسعه در زمینه زنان است.

همچنین بر اساس اظهارات انسیه خزعلی لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در حال نهایی شدن مراحل است و کلیات آن تصویب شده و باید در صحن مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن در شورای نگهبان به تصویب برسد و پس از تصویب در این شورا ابلاغ شود.

وی درباره برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم یکی از مترقی‌ترین برنامه‌ها است. با وجود اینکه ما هنوز معتقد هستیم می‌توان این برنامه را تکامل و توسعه و ارتقا داد، اما نسبت به سایر برنامه‌ها یکی از بهترین برنامه‌های توسعه در زمینه زنان است. در این برنامه فصل خاصی به زنان و خانواده اختصاص داده شده است و همچنین احکام متعددی را با توجه به نیاز زنان مطرح کرده است در این برنامه به مسئله حقوق زنان پرداخته شده و موضوعاتی مانند شغل زنان اهمیت داده شده است.

معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در این برنامه به موضوع خانواده اهمیت داده شده است، گفت: در این برنامه یک اطلس زنان دیده شده است که براساس آن بتوانیم برای زنان برنامه‌ریزی کنیم و لذا می‌توانیم بگوییم که برنامه هفتم یکی از بهترین برنامه‌هایی است که تاکنون تدوین شده است اگرچه ما قانع نیستیم و می‌خواهیم بهتر از این شود. در این خصوص نیز با نمایندگان جلساتی داریم و امیدواریم در هنگام بررسی برنامه هفتم در مجلس این روند کامل تر نیز شود.

ایلنا