اینفوگرافیک؛ سهم زنان و دختران ایرانی در دفاع مقدس چه قدر بود؟

تعداد زنان و دختران ایرانی در بخش های امدادی و پزشکی چه میزان است.

سهم زنان و دختران ایرانی در دفاع مقدس چه قدر بود؟

تعداد زنان و دختران ایرانی در بخش های امدادی و پزشکی چه میزان است.