اعتراض برخی از هواداران بارسلونا به حمایت این تیم از همجنسگرایی

تعدادی از طرفداران تیم بارسلونا در واکنش به پست اینستاگرامی این تیم در راستای حمایت از همجنسگرایی اعتراض کردند. در همه جای دنیا این نوع انحراف جنسی ناپسند و منزجرکننده است. با این وجود رسانه‌ها در راستای فرهنگ‌سازی و ذائقه‌سازی این نوع ارتباط جنسی تلاش می‌کنند و سعی آن‌ها بر این است که این رفتار […]

اعتراض برخی از هواداران بارسلونا به حمایت این تیم از همجنسگرایی

تعدادی از طرفداران تیم بارسلونا در واکنش به پست اینستاگرامی این تیم در راستای حمایت از همجنسگرایی اعتراض کردند. در همه جای دنیا این نوع انحراف جنسی ناپسند و منزجرکننده است. با این وجود رسانه‌ها در راستای فرهنگ‌سازی و ذائقه‌سازی این نوع ارتباط جنسی تلاش می‌کنند و سعی آن‌ها بر این است که این رفتار را یک نوع ارتباط جنسی معمول و عادی نشان دهند.